Polisi'r Iaith Gymraeg

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri'n fusnes sylweddol ym maes twristiaeth ac mae'n gweithredu mewn rhan o Gymru sy'n un o gadarnleoedd y Gymraeg. Mae'r busnes yn cael ei gynnal gan nifer fach o staff sefydlog ynghyd â llawer o wirfoddolwyr a chefnogwyr o bob rhan o'r byd. Fe'i cydnabyddir yn rhyngwladol fel rheilffordd dreftadol ac fel eicon o gyflawniad technolegol a gwirfoddol yng Nghymru. Mae'r cwmni'n ymdrechu i sicrhau bod cydbwysedd yn y defnydd a wna o'r Gymraeg, y Saesneg ac ieithoedd eraill ac mae wedi ymrwymo i gyflawni ei weithgareddau busnes a'i waith dehongli cyhoeddus mewn modd sydd yn cyd-fynd â gofynion Comisiynydd y Gymraeg:

1. Arwyddion parhaol: Mae'r rhan fwyaf o'n harwyddion parhaol yn ddwyieithog; byddwn yn sicrhau bod pob arwydd newydd yn hollol ddwyieithog.

2. Arwyddion dros dro: Mae'r rhan fwyaf o'n harwyddion dros dro'n ddwyieithog; byddwn yn cynnwys y Gymraeg ar arwyddion dros dro lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny.

3. Gwasanaethau Digidol: Byddwn yn defnyddio'r Gymraeg yn ein gwasanaethau digidol lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny. Lle na fydd cyfieithiad llawn ar gael nac yn bosibl, byddwn yn darparu cyfieithiad electronig awtomeiddiedig lle bo hynny'n bosibl.

4. Hysbysebu ar Radio a Theledu: Ar hyn o bryd nid ydym yn hysbysebu ar y radio na'r teledu ond os bydd y sefyllfa'n newid, byddwn yn defnyddio'r Gymraeg yn ein hysbysebion ar y radio neu'r teledu lle bo'n addas.

5. Hysbysebu yn y Wasg Gymraeg: Ar hyn o bryd nid ydym yn hysbysebu llawer yn y wasg; byddwn yn defnyddio'r Gymraeg mewn cyhoeddiadau Cymraeg lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny.

6. Hysbysebion am Swyddi: Byddwn yn defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg mewn cyhoeddiadau yng Nghymru a hysbysebion lleol a phan fydd y Gymraeg yn cael ei hystyried yn hanfodol neu'n ddymunol byddwn yn nodi hynny.

7. Hysbysebion Awyr Agored: Mae'r rhan fwyaf o'n hysbysebion awyr agored yn ddwyieithog; byddwn yn cynnwys y Gymraeg ar ein hysbysebion awyr agored lle bynnag y bydd yn rhesymol i wneud hynny.

8. Cyhoeddiadau Printiedig: Mae'r rhan fwyaf o'n cyhoeddiadau printiedig yn ddwyieithog, ar wahân i'r rhai y bwriedir eu dosbarthu y tu allan i Gymru; byddwn yn defnyddio'r Gymraeg mewn cyhoeddiadau printiedig y bwriedir eu dosbarthu yng Nghymru.

9. Deunyddiau Arddangos/Marchnata: Mae'r rhan fwyaf o'n deunyddiau arddangos/marchnata yn ddwyieithog; byddwn yn defnyddio'r Gymraeg yn ein deunyddiau arddangos/marchnata lle bynnag y bo'n addas.

10. Wyneb yn Wyneb: Ni allwn warantu y cyflawnir gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ond rydym yn croesawu'r defnydd o'r Gymraeg gan staff sydd yn gallu gwneud hynny; rydym yn annog staff Cymraeg eu hiaith i wisgo bathodyn Iaith Gwaith pan maent y gweithle. Bydd y bathodynnau hyn ar gael yn rhwydd i aelodau o'r staff a gwirfoddolwyr.

11. Cyfathrebu ar y Teleffon: Nid ydym yn defnyddio cyfarchiad safonol ar y ffon; byddwn yn datblygu ein gwasanaethau teleffon dwyieithog er mwyn galluogi staff i drosglwyddo galwad i aelod o'r staff sy'n siarad Cymraeg lle bynnag y bo modd, a hynny mewn modd addas a chwrtais. Bydd cyhoeddiadau cyhoeddus a recordiwyd ymlaen llaw yn ddwyieithog.

12. Gohebiaeth: Rydym yn barod i dderbyn gohebiaeth yn y Gymraeg neu'n Saesneg; rydym yn ateb llythyrau Cymraeg yn Gymraeg ac yn ateb llythyrau eraill yn y Gymraeg pan gawn gais i wneud hynny.

13. Cofnodi a Datblygu Sgiliau Ieithyddol y Staff: Rydym yn cydnabod bod medru siarad Cymraeg yn sgil sydd yn ddefnyddiol i'r rheilffordd.

14. Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri'n datblygu darpariaeth yn y ddwy iaith ar gyfer gwaith dehongli a'r bwriad yw sicrhau bod y ddarpariaeth honno'n batrwm o arfer da.

15. Ymwybyddiaeth: Bydd y polisi hwn ar gael yn gyfleus i'n staff gael ei ddarllen.

SYLWER: y mae pob cyfeiriad at staff yn y polisi hwn yn gyfeiriad at staff cyflogedig a gwirfoddolwyr fel ei gilydd.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi gosod copi o'r polisi hwn yn ei swyddfeydd ym Mhorthmadog, Boston Lodge, Minffordd a Dinas, ac ar ei Gwefan Rheoli Dogfennau. Bydd y Bwrdd yn adolygu'r polisi o bryd i'w gilydd yng ngoleuni archwiliadau ac adolygiadau rheolaethol.

JOHN PRIDEAUX
Cadeirydd
Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri


Welsh Language Policy

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are a major tourist business based in a strongly Welsh-speaking part of Wales. It is sustained by a small local permanent staff and by a pool of volunteers and supporters from all over the world. It enjoys international recognition as a heritage railway and as an icon of Welsh technical and voluntary achievement. The company strives to deliver an appropriate balance in its use of Welsh and English and other languages and is committed to carrying out its business activities and its public interpretation in a manner which is in line with the Welsh Language Commissioner's commitments:

1. Permanent signs: Most of our permanent signs are bilingual; we will ensure that all new permanent signs are fully bilingual.

2. Temporary signs: Most of our temporary signs are bilingual; we will include Welsh on temporary signs wherever it is reasonable to do so.

3. Digital Services: We will use Welsh in our digital services wherever it is reasonable to do so. Where a full translation is not available or possible, we will provide automated electronic translation where possible.

4. Broadcast Advertising: Currently, we do not use broadcast advertising, should this change, we will use Welsh on our broadcast advertising where appropriate.

5. Advertising in the Welsh Press: Currently, we have limited advertisements in the press; we will use Welsh in our advertising in Welsh language publications wherever it is reasonable to do so.

6. Recruitment Advertising: We will use Welsh and English in our recruitment advertising in Wales-based publications and local notices and will state when Welsh is considered to be essential or desirable.

7. Outdoor Advertising: Most of our outdoor advertising is bilingual; we will use Welsh in our outdoor advertising wherever it is reasonable to do so.

8. Printed Publications: Most of our printed publications are bilingual, except those designed for distribution outside Wales; we will use Welsh in printed publications designed for distribution in Wales.

9. Exhibition/Marketing Materials: Most of our exhibition/marketing materials are bilingual; we will use Welsh in our exhibition/marketing materials wherever it is appropriate.

10. Face to Face: We cannot guarantee a Welsh language service but we welcome the use of Welsh by staff able to do so; we encourage staff able to speak Welsh to wear a Working Welsh badge when they are at work. These badges will be made freely available to staff members and volunteers.

11. Telephone Communication: We do not use a standard telephone greeting; we will develop our bilingual telephone services to enable staff to transfer an enquiry to a Welsh speaking colleague whenever possible in an appropriate and courteous manner. Pre-recorded public announcements will be bilingual

12. Correspondence: We accept correspondence in Welsh or English; we reply in Welsh when replying to letters received in Welsh or when requested to do so.

13. Recording and Developing Staff Language Skills: We acknowledge that the ability to speak Welsh is a skill which is useful to the railway.

14. The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are developing dual-language provision in interpretation which it intends will become an exemplar of best practice.

15. Awareness: This policy will be conveniently available for our staff to read.

NOTE: all references to staff in this policy refer equally to paid staff and volunteers

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways have posted this policy in its offices at Porthmadog, Boston Lodge, Minffordd and Dinas, and on its Document Management Website. The policy will be periodically reviewed by the Board in the light of audits and management reviews.

JOHN PRIDEAUX
Chairman
Ffestiniog & Welsh Highland Railways