Dyma'r hwyl yn dod!

Mae gwyliau'r haf yn dechrau yma gyda'n rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau y gall pob un yn y teulu eu mwynhau...

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri'n falch o lansio 'Haf Llawn Hwyl' am y drydedd flwyddyn. Rydym yn ymfalchïo yn y ffordd rydym yn cynnig gwerth am eu harian i deuluoedd, gyda'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau am ddim neu ond am gyfraniad bach. . !

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o arlunwyr, crefftwyr, cerddorion a diddanwyr i gynnig amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau - o waith crefft sy'n addas i'r plant lleiaf hyd ddyddiau hwyl i'r teulu a gweithgareddau megis y 'Sioe Gerdd Glasurol' a'n digwyddiadau hwyrol poblogaidd gyda cherddoriaeth fyw a bwyd blasus.

Go iawn, mae cymaint o bethau i deuluoedd eu gweld a'u gwneud ar ein dwy reilffordd. Darllenwch ymlaen i weld ein calendr 'Haf Llawn Hwyl' a chrynodeb o'r digwyddiadau.

Mae mwy o wybodaeth i'w gweld ar ein gwefan ac ar ein tudalen Facebook - neu gallwch ffonio ein prif Swyddfa Docynnau ym Mhorthmadog!

a pheidiwch anghofio bod un plentyn yn teithio am ddim gyda phob oedolyn ar ein trenau...

DYDDIAU LLUN LLAWEN - Gorsaf Tan y Bwlch

Pob dydd Llun: 24 Gorffennaf - 28 Awst

There's a whole barrel of fun to be had at Tan-y-Bwlch station this summer - where 'Pirate Ricardo' will be on hand to enthral children with his very special brand of jokes, skulduggery, magic tricks, stories, fun and games...

There'll also be crafting activities, games, a colouring competition - and a children's playground for the under-11yrs. You can explore nature trails from the station to tranquil lakes nestling in the woods - or enjoy the delicious range of homemade snacks and cakes in our station café.

'Pirate Ricardo' will meet you from the train and then perform his show at 14:15 - something you do not want to miss!

CREFFTAU DYDD MERCHER - Gorsaf Tan y Bwlch

Pob dydd Mercher: 26 Gorffennaf - 30 Awst

Dewch i ymweld å ni yng ngorsaf Tan-y-Bwlch bob dydd Mercher ar gyfer pob mathau o grefftau..! Bydd cyfle i'n hymwelwyr iau dynnu lluniau neu beintio ar lechi wedi'u hailgylchu o Geudyllau Llechi Llechwedd i greu darnau o gelf unigryw.

Ymhlith y gweithgareddau eraill bydd crefftau papur yn defnyddio cardbord a phapur. Bydd yna hefyd gemau a chystadlaethau i blant - yn ogystal å'r ardal chwarae boblogaidd - i ddiddanu pawb drwy'r dydd...

Gallwch ddilyn y llwybrau natur o'r orsaf i lynnoedd tawel yn cuddio yn y coed - neu fwynhau byrbrydau a chacennau cartref blasus yng nghaffi'r orsaf.

TEITHIO GYDA'R GYRRWR

Pob dydd Sadwrn: 29 Gorffennaf - 26 Awst

Dewch i deithio gyda'r gyrrwr ar injan stêm lein fach hanesyddol. Bydd y gyrrwr clên yn dweud wrthych chi bopeth am yr injan stêm ac yna cewch fwynhau taith gyffrous drwy ardal yr orsaf - cyn derbyn tystysgrif i'w chadw i'ch atgoffa am eich ymweliad..!

TRÊN TAFARN DATWS - Trên yn gadael Porthmadog am 18:05

Bod nos Fawrth a nos Iau - 25 Gorffennaf hyd 31 Awst.

Allwn ni eich hudo ar drên sy'n troi'n Dafarn Datws. . ? Gallwn, wrth gwrs . . !

Gwnewch y gorau o'ch gwyliau neu'ch Diwrnod i'r Brenin drwy fwynhau golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol Eryri a bwyta bwyd newydd ei goginio'r un pryd.

Bydd 'Ian's Fish Restaurant' Blaenau Ffestiniog yn dod â'ch dewis o fwyd ar y trên. Yr unig beth i chi boeni amdano yw gwneud y dewis blasus rhwng pysgodyn, selsig anferth, cyw iâr neu bastai i gydfynd â'ch sglodion amheuthun.

Rhaid archebu'r prydau cyn 14:00 ar y diwrnod - ffoniwch 01766 516024 am fanylion llawn y fwydlen* ac i archebu'ch tocynnau.

NOSON EIDALAIDD AR REILFFORDD FFESTINIOG

Pob nos Fercher - 26 Gorffennaf hyd 23 Awst

Yn newydd sbon eleni - mwy o amrywiaeth gyda thrên 'Pryd ar y Cledrau' ar thema Eidalaidd. Fel ar ein gwasanaethau arbennig 'Trên Tafarn Datws' byddwch yn mwynhau taith drwy harddwch y Parc Cenedlaethol i Flaenau Ffestiniog ac yn ôl - gyda'ch dewis o fwyd yn cael ei weini ar y ffordd i fyny...

Dewiswch o blith gwahanol fathau o bitsas, lasagne, salad a bara garlleg - gydag amrywiaeth o ddiodydd poeth, oer ac alcoholaidd ar gael yn ystod y daith o'n bar bwffe ar y trên.

Rhaid archebu'r prydau cyn 14:00 ar y diwrnod - ffoniwch 01766 516024 am fanylion llawn y fwydlen* ac i archebu'ch tocynnau.

JAS YN Y PARC - Gorsaf Tan y Bwlch

Nosweithiau Iau 3, 10 a 17 Awst

Bydd Tan-y-Bwlch yn llawn o seiniau jas byw eto'r haf yma. Ymunwch â'n band rheolaidd, 'Dr Jazz', am noson hwyliog o jas cyffrous a barbeciw. Bydd lle i eistedd dan do ac yn yr awyr agored a bydd bob amser siawns am ddawns - yn yr awyr agored, gobeithio...

Bydd bwyd wedi'i goginio'n ffres ar y barbeciw a diodydd yn ategu'r awyrgylch hafaidd. Os hoffech rywbeth ysgafnach, mae platiad o wahanol fathau o gaws yn ddewis blasus arall...

Mae angen sicrhau tocyn ymlaen llaw ar gyfer y nosweithiau hyn gan eu bod mor boblogaidd - ac mae'n syniad hefyd i archebu eich bwyd ymlaen llaw. Ffoniwch ein prif Swyddfa Docynnau ar 01766 516024 i archebu tocynnau. Noder: Ar y trên yn unig mae mynd i Dan-y-Bwlch.

ROC A RÔL @ TAN-Y-BWLCH

Dydd Iau 24 Awst

Gwisgwch eich snicars ac edrych ymlaen at fwynhau bwyd blasus a cherddoriaeth roc a rôl wrth i'r 'The Del Sharrons', band yn steil y 1950au, ddychwelyd i'r rheilffordd, ar gais ar ôl llwyddiant llynedd...

Teithiwch i orsaf brydferth Tan-y-Bwlch am noson o gerddoriaeth fywiog - gan gynnwys Doo Wop, Rockabilly, Roc a Rôl a phop o'r chwedegau - a berfformir gan fand o gerddorion ifanc o Gaerl?r, a roddodd nosweithiau o adloniant gwych ar eu hymweliadau blaenorol â'r rheilffordd.

DIWRNOD NÔL I'R 1940au A SIOE GEIR CLASUROL - Blaenau Ffestiniog

Dydd Sul 30 Gorffennaf - (10am - 4pm)

Yn dilyn llwyddiant cynnal y digwyddiad yn y dref am y tro cyntaf y llynedd, dyma'ch gwahodd unwaith eto i ymweld â Blaenau Ffestiniog a blasu peth o fywyd y 1940au...

Fe gewch weld faciwîs ifanc yn cyrraedd gorsaf Blaenau Ffestiniog gyda'u mygydau nwy. Bydd ceir a dillad o'r cyfnod i'w gweld a gallwch hyd yn oed gyfarfod â rhai o genod Byddin y Tir..!

Bydd cyfle i deithio gyda'r gyrrwr ar injan stêm lein fach hanesyddol heibio platfform gorsaf Rheilffordd Ffestiniog...

Bydd digonedd yn digwydd o gwmpas y dref gyda stondinau ffair, cerddoriaeth fyw a dawnsio, a llawer mwy - gan gynnwys casgliad gwych o gerbydau yn y Sioe Geir Clasurol..!

SIOE GEIR CLASUROL A DIWRNOD HWYL I'R TEULU - Gorsaf Dinas

Dydd Sul 20 Awst (10am - 5pm)

Ymunwch â ni yng ngorsaf Dinas ar Reilffordd Eryri am ddigwyddiad i ddathlu ceir a beiciau modur clasurol a cherbydau hanesyddol eraill...

Mae'r diwrnod llawn hwyl hwn yn cynnwys arddangosfa ryfeddol o hen gerbydau ac ystod eang o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Gallwch deithio gyda'r gyrrwr ar injan stêm Fictoraidd hanesyddol, neu ymlacio wrth fwynhau reid fer yn un o'n cerbydau trên hynafol...

tra bydd amrywiaeth o stondinau yn sied nwyddau adferedig yr orsaf - ynghyd â chaffi arbennig ar gyfer y digwyddiad, yn gwerthu amrywiaeth o luniaeth poeth ac oer, byrbrydau a danteithion blasus...